Partner projektu

Vardøhus Museumsforening, Nórsko

Dobrovoľnícke združenie Vardøhus Museumsforening, ktoré bolo založené v roku 1894, je organizácia, ktorá  zhromažďuje a uchováva predmety kultúrno-historickej, prírodno-historickej a vojenskej histórie predovšetkým z obce Vardø (Nórsko). Všetky aktivity a činnosť organizácie zabezpečujú jej členovia na dobrovoľníckej báze. Významnou budovou, ktorú spravuje toto združenie je vojenská pevnosť Vardøhus, ktorá sa nachádza priamo vo Vardø. Pevnosť je najsevernejšou vojenskou pevnosťou na svete. Je silným národným symbolom Nórska a v posledných rokoch bola zrekonštruovaná.

Partnerstvo zabezpečí výmenu skúseností v  rámci činnosti  partnerov. Partner z Nórska poskytne odborné konzultácie v oblasti obnovy historických pamiatok. Bude konzultantom pri tvorbe expozície archeologického náleziska. Jeho vklad bude v podobe pomoci pri inovatívnom sprístupňovaní kultúrneho dedičstva a muzeálnych zbierok v rámci regiónu Slovenska, Nórska a Európy.

⇒ Vardøhus Museumsforening, Nórsko


ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnicke Bane

Je jedinou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov na tejto škole je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatickej zmeny, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Sokoliarstvo nevzdeláva žiakov len o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí ich o zodpovednosti, vzájomnom rešpekte, pokore, tolerancii a trpezlivosti.

Základná škola zabezpečí odbornú pomoc pri vytvorení stálej sokoliarskej scény, prezentáciu sokoliarstva pre návštevníkov hradu Ľubovňa a výcvik dravých vtákov (prezentácia prírodovedy, zoológie a histórie regiónu netradičnou formou). Skvalitní ponúkané produkty a služby. Vyškolí žiakov školy v aplikácii Avesterapie na návštevníkov zo znevýhodnených skupín. Aktívne sa zúčastní na spoločných aktivitách projektu.

⇒ ZŠ s MŠ Maximiliána Hella


OZ Priatelia hradu Ľubovňa

“Priatelia hradu Ľubovňa“ je občianske združenie, ktoré sa venuje rozvoju hradu Ľubovňa formou propagácie, výchovno – vzdelávacích programov, organizovania školení a vzdelávacích podujatí v oblasti historického umenia a podobne. Zároveň sa združenie podujalo na užšiu spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania s cieľom výmeny informácií, odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít.

V rámci projektu občianske združenie zabezpečí pomoc pri komunikácii Ľubovnianskeho múzea s komunitou, pri tvorbe kultúrnych a vzdelávacích programov. Aktívne sa zúčastní na spoločných aktivitách projektu. Bude integrovať lokálnu komunitu do aktivít múzea.

⇒ OZ Priatelia hradu Ľubovňa