Čo sú vojenské kasárne

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni už od roku 2011 systematicky skúma priestor bývalých vojenských kasární, ktoré sa nachádzajú na III. nádvorí hradu Ľubovňa. V rokoch 2011 – 2012 bol realizovaný sondážny výskum, ktorým sa preskúmala stratigrafická situácia poukazujúca na postupné zasypávanie a dokladala ich zánik v niekoľkých časových obdobiach.

Ľubovnianske múzeum v roku 2017 v rámci dotačného systému MK SR realizovalo projekt „Pokračovanie v archeologickom výskume na III. nádvorí hradu Ľubovňa – vojenské kasárne“, ktorým sa celoplošne odkryl interiér vojenských kasární. Výskumom sa zachytil západný múr vojenských kasární, odhalili sa predpokladané kamenné konštrukcie – priečky, ktoré korešpondujú s vojenským mapovaním z roku 1773. Na vnútornej strane východného hradobného múru bol po celej dĺžke zachytený pozostatok parkánu, ktorý podrobnejšie popisuje poľská lustrácia z roku 1564. V blízkosti renesančného paláca bola v hĺbke 6 m od terajšej úrovne terénu zachytená pochôdzna úroveň odkrytej strieľne. Interiér vojenských kasární bol vykurovaný kachľovými pecami, ktorých existenciu  dokladá odkrytá kamenná architektúra a mnohopočetné nálezy polychrómovaných kachlíc s florálnou, zoomorfnou, antropomorfnou a geometrickou výzdobou. Výskum bol bohatý na hnuteľné nálezy – črepy s rôznofarebnou glazúrou, rytou výzdobou, mince zo 17., 18. a 19. storočia, medené gombíky, guľka z muškety… Výsledky výskumu podávajú jasnejšiu informáciu v súvislosti so stavebným vývojom hradu Ľubovňa a prispievajú ku kvalitnejšiemu spracovaniu architektonicko-historického výskumu.